OBS. min mail er hacket

Hej alle sammen

Min mail sag@justitia.cat  er blevet hacket.
Det skete for et par måneder siden og det har endnu ikke været muligt, at få den gendannet.
Så min mailkontakt er nu jenni_l_c2@hotmail.com

Det, som I har sendt til mig i de seneste måneder, har jeg ikke kunnet modtage.
Jeg har heller ikke kunnet sende.

Så send det til mig igen, jenni_l_c2@hotmail.com

vh
Jenni

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Ulovlige Kommunalvalg og Regionsvalg

Valg d. 16 november i år.

Jeg har set at en skribent på

,  skriver, at udlændinge, der ikke har dansk statsborgerskab har fået valgret og stemmeret til danske kommunal- og regionsvalg , næste gang blive 16. november,.!!!

I formuleringen fremgår også de migranter, mest unge mænd fra f,eks, Syrien, der vandrede ind i Danmark på de danske motorveje i 2015 .  samt andre udlændinge , der har været 4 år i Danmark – eller angiver, at de har været i Danmark (inklusive Grønland og Færøernen – Der nævnes også nogle nationaliteter, og der nævnes også fra andre 3. lande der også har fået stemmeret og er valgbare i Danmarks kommuner og regioner uden at have boet 4 år i Danmark. Ifølge kontorets hjemmeside altså.
H*n påstår-  ulovligt;
::
“” Alle borgere i Danmark, der har valgret (stemmeret) og er optaget på en valgliste, kan stemme til de kommunale og regionale valg, dvs. valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet. 

Man har valgret, når man:

  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i Danmark (i kommunen/regionen) og
  • enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet mindst fire år i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

Siden 1. juli 2016 har personer, der er umyndige på grund af værgemål, haft ret til at stemme til kommunale og regionale valg. 

Briter kan fortsat stemme og stille op til kommunal- og regionsvalget i Danmark i 2021, hvis de den 31. januar 2020 havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark. Briter, der er flyttet til Danmark efter den 31. januar 2020, vil ligesom andre tredjelandsborgere kunne stemme og stille op til kommunale og regionale valg i Danmark, hvis de uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark i de sidste 4 år forud for valgdagen. 

Hvis du opfylder de ovennævnte betingelser, kommer du automatisk på valglisten. ———————————————————————–

Det passer ikke . Det kan ikke lade sig gøre.
I følge Danmarks Riges  Grundlov kan kun danske statsborgere have valgret og stemmeret – , islandske statsborgere har en særlig ret til at stemme ved lokalvalg, som kommunalvalg, der svarer til dansk statsborgerskabs ret,

Ingen andre.

  • www.grundloven.dk
  • Kapitel IV
  • § 28
  • Folketinget udgør een forsamling bestående af højst 179 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer vælges på Færøerne og 2 i Grønland.
  • § 29
  • Stk. 1.
  • Valgret til folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, fast bopæl i riget og nået den i stk. 2. omhandlede valgretsalder, medmindre vedkommende er umyndiggjort. Det bestemmes ved lov, i hvilket omfang straf og understøttelse, der i lovgivningen betragtes som fattighjælp, medfører tab af valgret.

Stk. 2.

Valgretsalderen er den, som har opnået flertal ved folkeafstemning i overensstemmelse med lov af 25. marts 1953. Ændring af den til enhver tid gældende valgretsalder kan ske ved lov. Et af folketinget vedtaget forslag til en sådan lov kan først stadfæstes af kongen, når bestemmelsen om ændring af valgretsalderen i overensstemmelse med § 42, stk. 5 har været undergivet en folkeafstemning, der ikke har medført bestemmelsens bortfald.
(……) 
§ 44
Stk. 1.
Ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov.
Stk. 2.
Om udlændinges adgang til at blive ejere af fast ejendom fastsættes regler ved lov.

 Kapitel IX

§ 86
Valgretsalderen til de kommunale råd og menighedsrådene er den for valg til folketinget til enhver tid gældende. For Færøernes og Grønlands vedkommende fastsættes valgretsalderen til de kommunale råd og menighedsrådene ved lov eller i henhold til lov.
 
§ 87
Islandske statsborgere, der i medfør af loven om ophævelse af dansk-islandsk forbundslov m.m. nyder lige ret med danske statsborgere, bevarer de i grundloven hjemlede rettigheder, der er knyttede til dansk indfødsret.
 
Kapitel X
 
§ 88
Vedtager folketinget et forslag til en ny grundlovsbestemmelse, og regeringen vil fremme sagen, udskrives nyvalg til folketinget. Vedtages forslaget i uændret skikkelse af det efter valget følgende folketing, bliver det inden et halvt år efter den endelige vedtagelse at forelægge folketingsvælgerne til godkendelse eller forkastelse ved direkte afstemning. De nærmere regler for denne afstemning fastsættes ved lov. Har et flertal af de i afstemningen deltagende og mindst 40 pct. af samtlige stemmeberettigede afgivet deres stemme for folketingets beslutning, og stadfæstes denne af kongen, er den grundlov.
 
———————————-
Det kan vel ikke nægtes, at det er enormt ulovligt, hvis udlændinge får stemmesedler

 

Udgivet i KORRUPTION | Skriv en kommentar

Islam er ulovlig religion/ideologi i Danmark

Tjek Grundloven, Straffeloven …
www.retsinformation.dk

koranen

2:228) Kvinder har med ret og rimelighed krav på det samme, som de er forpligtet til, men mændene står et trin over dem.

3:12) Sig til dem, der er vantro: ”I vil blive besejret og ført til Helvede i samlet flok!” Hvilket ulykkeligt hvilested!

4:11) Gud pålægger jer for jeres børn: Et af hankøn skal have samme lod som to af hunkøn.

4:15) Hvis nogle af jeres kvinder begår utugt, lad da fire blandt jer vidne mod dem! Hvis de vil vidne, hold da kvinderne indendørs, indtil døden kalder dem bort, eller Gud viser dem en udvej.

4:34) Mænd står over kvinder, fordi Gud har givet nogle fortrin frem for andre, og fordi de har givet ud af deres ejendom. De kvinder, der handler ret, er lydige og vogter det skjulte, fordi Gud vogter det. De, fra hvem I frygter genstridighed, skal I formane, lade alene i sengen og slå. Hvis de så adlyder jer, skal I ikke foretage jer mere imod dem. Gud er ophøjet og stor.

4:74) Lad dem, der vil sælge det jordiske liv for det hinsidige, kæmpe for Guds sag! Den, der kæmper for Guds sag, vil Vi give en vældig løn, uanset om han bliver dræbt, eller om han sejrer.

5:51) I, der tror! Tag jer ikke jøder eller kristne til venner! De er hinandens venner indbyrdes. Den af jer, der slutter venskab med dem, bliver én af dem. Gud retleder ikke de folk, der handler uret.

8:12) Jeg vil sætte en skræk i livet på dem, der er vantro. Hug dem over nakken! Hug dem over hver en finger!

8:58) Hvis du frygter troløshed fra et folk, så bryd dit ord til dem, lige for lige. Gud elsker ikke de troløse.

9:5) Når de fredhellige måneder er omme, skal I dræbe dem, der sætter andre ved Guds side, hvor som helst I finder dem! I skal pågribe dem, belejre dem, og ligge på lur efter dem i hvert et baghold! 

9:23) I, der tror! Tag ikke jeres fædre og brødre til venner, hvis de foretrækker vantro frem   for troen!

9:29) Bekæmp dem, som ikke tror på Gud og den yderste dag, og som ikke forbyder, hvad Gud og Hans udsending forbyder; og blandt dem, der har fået Skriften, skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion, indtil de kuet er rede til at betale skat.

9:39) Hvis I ikke rykker ud, vil Han tildele jer en pinefuld straf og erstatte jer med et andet folk.

9:61) (…) men de, der krænker Guds udsending, har en pinefuld straf i vente.

9:73) Profet! Bekæmp de vantro og hyklerne! Vær skånselsløs mod dem. Deres herberg bliver Helvede. Hvilket ondt endeligt!

9:111) Gud har købt de troendes liv og ejendom af dem mod, at de vil få Haven: De skal kæmpe for Guds sag, dræbe og selv blive dræbt (…)

9:123) I, der tror! Bekæmp dem af de vantro, der er i nærheden af jer! Lad dem finde jer skånselsløse! I skal vide, at Gud er med de gudfrygtige!

22:19-22) Til dem, der er vantro, vil der blive skåret klæder af ild. Skoldende hedt vand skal gydes over deres hoveder, så deres indvolde og hud smelter. Krumstave af jern venter dem. Hver gang de i deres elendighed ønsker at komme ud af den, bliver de bragt tilbage dertil: ”Smag flammernes straf!”

29:64) Dette jordiske liv er kun adspredelse og tidsfordriv. Den hinsidige bolig er livet.

33:26) Han fik dem af skriftens folk, der havde bistået dem, til at komme ned fra deres befæstede stillinger og satte dem en skræk i livet, idet I dræbte en del og tog en del til fange.

33:36) Når Gud og Hans udsending har truffet beslutning om en sag, tilkommer det ingen troende mand eller kvinde frit at vælge i deres sag.

33:53) Hvis I vil bede kvinderne om noget, så bed dem om det fra den anden side af et forhæng.

33:60) Hvis hyklerne og de, der bærer sygdom i hjertet, og de, der spreder rygter i Medina, ikke holder inde, så vil Vi pudse dig på dem! Så vil de kun være dine naboer dér en kort tid endnu.

33:66) På den dag, hvor deres ansigt vendes rundt i Ilden. De siger: ”Gid vi havde adlydt Gud og adlydt Udsendingen!”

34:2) Hvis en kvinde og en mand bedriver utugt, skal I give dem hundrede piskeslag hver.

47:4) Når I møder dem, der er vantro, så giv dem hug over halsen! Når I så har slået dem ned, stram da lænkerne, indtil krigen lægger sine byrder, med henblik enten på benådning eller på løskøbelse bagefter. De, der bliver dræbt for Guds sag, deres handlinger vil Han ikke lade gå tabt.

57:11) Hvem vil give Gud et smukt lån, så Han vil betale ham det mangefold tilbage? Han har en gavmild løn i vente.

58:4-5) I skal tro på Gud og Hans udsending. Dette er Guds bud. De vantro har en pinefuld straf i vente.
De, der sætter sig op imod Gud og Hans udsending, bliver kuet, ligesom de, der var før dem, blev kuet.

58:8-9) Har du ikke set dem, der har fået forbud mod at føre fortrolige samtaler indbyrdes, men som alligevel gør, hvad de har fået forbud mod, og i synd og overtrædelse og oprørskhed mod Udsendingen fører fortrolige samtaler? (…) De fortjener ikke bedre end Helvede, hvori de skal brænde. Hvilket ulykkeligt endeligt!

60:1) I, der tror! Hvis I er draget ud for at kæmpe for Min sag og i ønsket om at være Mig til behag, så skal I ikke tage Mine og jeres fjender til venner, som I tilbyder kærlighed!

60:11) Hvis nogle af jeres hustruer går over til de vantro, og I derpå foretager et hævntogt, så giv dem, hvis hustruer er gået bort, en andel svarende til deres udgifter.

61:6) Da Jesus, Marias søn, sagde: ”Israels børn! Jeg er Guds udsending til jer, kommet for at bekræfte det, der var før mig, Toraen, og for at bringe det gode budskab om en udsending, der kommer efter mig, hvis navn skal være højt lovprist.”

https://www.forlagetvandkunsten.dk/97507/

 

Udgivet i Islam i Danmark | Skriv en kommentar

Godt foredrag om religionernes historie – Islam

Asger Aamund 

https://www.youtube.com/watch?v=SjSUbVZL6j4

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Kræft smitter

https://www.dr.dk/nyheder/viden/kroppen/alle-laeger-havde-sagt-det-ikke-kunne-ske-soestre-fik-samme-sjaeldne

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Jurister der lyver og vildleder.

https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/birtheroennhornbech/ECE12342163/retsstatens-fundament-skaelver-hvis-ministeriet-blander-sig/

Birthe Rønn Hornbech er altid laaangt ude i hampen.

Love bestemmes af Folketinget og Kongen i forening. Grundloven.
Dommere har i deres kald alene at rette sig efter loven .  Det er Grundloven.

§ 3
Den lovgivende magt er hos kongen og folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen. Den dømmende magt er hos domstolene.

Retsstatens fundament ER, at selvfølgelig kan man ikke have en klike, der ansætter hinanden, som bestemmer over regering og folketing eller domstolenes drift.
Dommere har KUN den dømmende magt,

Udgivet i KORRUPTION | Skriv en kommentar

Orv, hvor han lyver

https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE12311275/snigende-islamisering-truer-vores-samfund/

Mogens Glistrup dannede Fremskridtsspartiet og ville stoppe den muslimske indvandring og formering, men det ville udbrydergruppen IKKE, der så dannede DF.

Derfor brød de ud og lavede deres vatnisseparti DF. Og det har de været siden.

Hold op med at lyve Thulesen Dahl, vi er STADIG FOLK, DER HUSKER JER !!

Udgivet i Islam i Danmark | Skriv en kommentar

Er PET muslim-infiltreret ?

Islamofobi??? 

Islam er strafbar ideologi i Danmark.  Så alle danskere er forhåbentlig imod den.
Offentligt ansatte skal være imod. Grundloven, jævnfør straffeloven.

https://www.berlingske.dk/politik/hun-blev-naevnt-i-omstridt-rapport-og-kontaktet-af-pet-det-er-fuldstaendig

Udgivet i Islam i Danmark | Skriv en kommentar

13 årig pige og forældrene og dansk uretsvæsen

https://www.bt.dk/samfund/foraeldre-vil-ikke-acceptere-afvisning-jeg-kan-ikke-forstaa-hvordan-de-kan-have

Jeg vil gerne forklare jer, hvad I er udsat for.
Og forældrene skal straks have at vide, at Helle Hald er det værste, de kan blive udsat for nu. 

Udgivet i KORRUPTION | Skriv en kommentar

Journalister !! Stop nu !!!

Dansk turist ???
Vrøvl !
Han er da tydeligvis ikke et eneste molekyle dansk – og frekventerer åbenbart andre invadører i Grækenland.

https://ekstrabladet.dk/112/graekenland-i-kog-overfald-paa-dansk-turist-er-tophistorie/8222857

Udgivet i journalister | Skriv en kommentar